Management

MR. NEWIN CHIDCHOB

MR. NEWIN CHIDCHOB

President

Mr.kanoksakdi bhinsaeng

Mr.kanoksakdi bhinsaeng

MR. PRAMOONCHAI NOPSUWANWONG

MR. PRAMOONCHAI NOPSUWANWONG

Director of Operation Department

MS. USA SUWANCHATREE

MS. USA SUWANCHATREE

Chief Financial Officer

MS. CHIDCHANOK CHIDCHOB

MS. CHIDCHANOK CHIDCHOB

Director of Merchandise Department

เว็บไซต์ Buriramunited.com มีการใช้งานคุกกี้สําหรับการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือใน กิจกรรมอื่นของเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์ Buriramunited.com ต่อไป ศึกษารายละเอียดนโยบายคุกกี้ได้ที่ [อ่านเพิ่มเติม]