นโยบายคุกกี้

บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด (ต่อไปเรียกว่า "บริษัท") เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ https://www.buriramunited.com (ต่อไปเรียกว่า "ท่าน") และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าท่านจะได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบถึงนโยบายและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเผยแพร่ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ต่อไปเรียกรวมกันว่า "เก็บรวบรวม") รวมตลอดถึงการลบและทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อ 1. วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์

1. เพื่อใช้ในการวัดผล ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาเนื้อหา บริการ เกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์
2. เพื่อใช้ในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ หรือการแจ้งสิทธิใดๆ ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล สื่อโซเชียลมีเดีย และ/หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน แทบเล็ต รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย ข้อมูลใดๆ เช่น การทำแบบสอบถาม การสำรวจความพึงพอใจ

ข้อ 2. ข้อมูลส่วนบุคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวมในกรณีต่อไปนี้

1. เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ https://www.buriramunited.com ของบริษัท บริษัทจะตรวจสอบและบันทึกกิจกรรมที่แสดงข้อมูลดังต่อไปนี้
     1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้งาน เช่น IP Address หรือ Other Device Identifier
     1.2 ชนิดและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้
     1.3 การตั้งค่าเขตเวลา (Time Zone) และ/หรือภาษาที่ท่านใช้งาน
2. เมื่อท่านติดต่อสื่อสารกับบริษัท หรือสมัครสมาชิกรับข่าวสาร ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จะถูกเก็บรวบรวม ได้แก่
     2.1 ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ สกุล อาชีพ ตำแหน่งงาน ประเทศ
     2.2 ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
     2.3 ข้อมูลความสนใจในผลิตภัณฑ์
3. เมื่อท่านสมัครใจที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว หรือข้อมูลดังกล่าวถูกบันทึกและส่งมาให้เราโดยบุคคลอื่น เช่น ผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอก โดยคำสั่งหรือการกระทำของท่าน บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่เราแจ้งไว้ภายใต้ข้อกำหนดในนโยบายความเป็นความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อ 3. คุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกัน

เว็บไซต์ https://www.buriramunited.com ของบริษัทมีการใช้คุกกี้ หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อบันทึกและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบสื่อสารออนไลน์ ตามที่กำหนดไว้ตามนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้ โดยท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่าของคุกกี้ ได้จาก

     • Google Chrome:
     https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
     • Internet Explorer:
     https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
     • Microsoft Edge:
     https://support.microsoft.com/en-gb/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
     • Mozilla Firefox:
     https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
     • Opera:
     https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
     • Safari (iPhone):
     https://support.apple.com/en-gb/HT201265
     • Safari (Mac):
     https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac

ข้อ 4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ในนโยบายนี้ และ/หรือตามที่อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หรือตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน หรือจนกว่าท่านจะใช้สิทธิเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทตามสิทธิอันชอบด้วยกฎหมาย

ข้อ 5. การลบและ/หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อความจำเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ข้างต้นสิ้นสุดลง บริษัทจะลบ และทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบและบันทึกต่าง ๆ เว้นแต่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย รักษาสิทธิ ปกป้องสิทธิหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย

ข้อ 6. สิทธิของผู้ใช้งานเว็บไซต์

บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่าน บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจนกว่าท่านจะแจ้งขอเพิกถอนความยินยอม เช่น ท่านแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการสมัครสมาชิกรับข่าวสาร หรือลบหรือปิดการตั้งค่าคุกกี้ หรือท่านสามารถแจ้งความประสงค์ของท่านให้บริษัททราบ บริษัทจะดำเนินการตามคำขอของท่านภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

เว็บไซต์ Buriramunited.com มีการใช้งานคุกกี้สําหรับการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือใน กิจกรรมอื่นของเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์ Buriramunited.com ต่อไป ศึกษารายละเอียดนโยบายคุกกี้ได้ที่ [อ่านเพิ่มเติม]